Povinné informace dle zák. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
Jeremenkova 40b
Olomouc
PSČ 779 11

Forma hospodaření: příspěvková organizace kraje – dle zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Hlavním smyslem zřízení této organizace je centralizace veřejné dopravy a její globální systémové řízení z jednoho místa. Zřizovatelem KIDSOK, p.o. je v souladu s § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Olomoucký kraj.

3. Popis organizační struktury

Viz schéma organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, e-mail organizace, e-mail pro elektronický podpis

Adresa: Jeremenkova 40b, 779 11Olomouc
Telefon: 587 336 655
E-mail: kidsok@kidsok.cz
E-podatelna: kidsok@kidsok.cz (nutný elektronický podpis)
Internetová adresa: www.kidsok.cz

5. Identifikační číslo organizace, daňové identifikační číslo

IČO: 72556064
DIČ: CZ72556064

6. Rozpočet

7. Lhůty vyřízení

Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8. Náležitosti podání

a) údaje o podávající osobě

b) obsah podání:
žádosti, návrhy, podněty nebo jiné dožádání, nejsou-li učiněny ústně do protokolu, lze vůči KIDSOK učinit písemně:

ze žádosti musí být zřejmé, že je určena KIDSOK a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. obsah musí být srozumitelný, musí z něho být zřejmé, jaká informace je požadována, resp. čeho se předmět podání týká.

9. Žádosti o informace

KIDSOK posoudí žádost a v případě, že je nesrozumitelná či není zřejmé jaká informace je požadována nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud ji žadatel neupřesní do 30 dnů, rozhodne KIDSOK o odmítnutí žádosti. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti KIDSOK, žádost odloží a tuto skutečnost do sedmi dnů sdělí žadateli.

10. Úhrady za poskytování informací

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinný subjekt oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Pokyn a systém úhrad nákladů rozlišuje předmětné náklady na věcné a osobní.

Pro stanovení výše úhrady používá KIDSOK následující "Orientační přehled přibližných věcných a osobních nákladů za poskytování informací" (ceny v něm uvedené mohou být upraveny v závislosti na konkrétních podmínkách při pořizování materiálu).

Informaci, kterou není třeba vyhledat v archivu a pokud věcné náklady na její poskytnutí nepřesáhnou 50,- Kč, poskytuje KIDSOK žadateli zdarma. Pokud se jedná o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, je žadatel povinen zaplatit KIDSOK věcné i osobní náklady spojené s vyhotovením informace.

11. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

12. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

13. Výroční zprávy KIDSOK

Soubory ke stažení


Soubor typu pdfos-2018.pdf(548,6 kB)stáhnout 

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj